ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

 

Tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”

Nr projektu: nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego (WRPO 2014+), Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz  pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19. 

 

Okres realizacji: 15.02.2022  - 30.09.2023

Obszar realizacji: miasto Konin i powiat koniński 

 

Wnioskodawca: Fundacja „Mielnica”

Partner: Powiat Koniński 

 

Wartość projektu: 5 075 365,05 zł.

Wartość dofinansowania: 4 821 596,79 zł.

Środki wspólnotowe: 4 314 060,29 zł.

 

Cel projektu: 

Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych poprzez utworzenie na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. 

Wsparciem wykwalifikowanej kadry psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych i zajęciowych objętych zostanie min. 300 osób do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi oraz min. 200 osób z ich otoczenia. 

 

plakat SCZP
Previous Next Play Pause
1
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konin, dn. 25.05.2023r.
 
 
NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA zakup przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21.
 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konin, dn. 16.05.2023r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Zakupu przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Urządzenie zawiera:

a. 2 – osobowa, przenośna komora tlenowa hiperbaryczna, o miękkich ściankach w której można przyjąć pozycję leżącą,

b. ciśnienie robocze komory minimum 1.3 ATA, 

c. komora ma być przeznaczona do użytku wewnętrznego w ramach terapii tlenowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w związku z czym musi do niej wejść dorosły z dzieckiem;

d. dane techniczne: 

- długość minimum 220 cm, maksimum 250 cm 

- średnica minimum 90 cm, maksymalnie 110 cm 

e. wyposażenie:

- posiadający własną niezależną obudowę koncentrator tlenu o wydajności min. 10 l/min 

- bezolejowa sprężarka o wydajności min 90 l/min podczas pracy na ciśnieniu 1.3 ATA,

- manometr wewnętrzny oraz zewnętrzny,

- co najmniej dwa awaryjne zawory bezpieczeństwa z możliwością szybkiego otwarcia poprzez wciśnięcie przez osobę przebywającą w środku komory,

- możliwość dostarczania tlenu przez maseczkę oraz rurki do nosowe,

- zestaw 50 maseczek,

- minimum 7 okien dla zmniejszenia  poczucia klaustrofobii,

- system komunikacji radiowej,

- zewnętrzna barierka wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wykonanym z drewna stopniem ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i wychodzenie

- łatwy w dezynfekcji materac z 2 wymiennymi nakładkami ułatwiającymi dezynfekcję,

- oznaczenia na komorze, zaworach do regulacji ciśnienia, zaworach awaryjnych i ciśnieniowych w j. polskim,

f. inne: 

- dostawa oraz instalacja na miejscu u klienta, 

- łatwa obsługa komory, 

- przeszkolenie kadry (min. 2 osób), 

- instrukcja, 

- karta gwarancyjna w j. polskim, 

- szybki serwis – do 24h od powstania awarii.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 3 lata– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

2) udokumentowane referencje z minimum 5 miejsc,

3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Urządzenie zostanie dostarczone do dnia  31.05.2023.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2 a także referencje z minimum 5 miejsc.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin.

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę należy  złożyć do dnia  23.05.2023 do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie do wydruku

 

 Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konin, dn. 28.04.2023r.
 
 
NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA zakup urządzenia do masażu membranowego W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego ”  nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21.
 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Konin, dn. 28.04.2023r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Zakupu przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Urządzenie zawiera:

a. 2 – osobowa, przenośna komora tlenowa hiperbaryczna, o miękkich ściankach w której można przyjąć pozycję leżącą,

b. ciśnienie robocze komory minimum 1.3 ATA, 

c. komora ma być przeznaczona do użytku wewnętrznego w ramach terapii tlenowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w związku z czym musi do niej wejść dorosły z dzieckiem;

d. dane techniczne: 

- długość minimum 220 cm, maksimum 250 cm 

- średnica minimum 90 cm, maksymalnie 110 cm 

e. wyposażenie:

- posiadający własną niezależną obudowę koncentrator tlenu o wydajności min. 10 l/min 

- bezolejowa sprężarka o wydajności min 90 l/min podczas pracy na ciśnieniu 1.3 ATA,

- manometr wewnętrzny oraz zewnętrzny,

- co najmniej dwa awaryjne zawory bezpieczeństwa z możliwością szybkiego otwarcia poprzez wciśnięcie przez osobę przebywającą w środku komory,

- możliwość dostarczania tlenu przez maseczkę oraz rurki do nosowe,

- zestaw 50 maseczek,

- minimum 7 okien dla zmniejszenia  poczucia klaustrofobii,

- system komunikacji radiowej,

- zewnętrzna barierka wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wykonanym z drewna stopniem ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i wychodzenie

- łatwy w dezynfekcji materac z 2 wymiennymi nakładkami ułatwiającymi dezynfekcję,

- oznaczenia na komorze, zaworach do regulacji ciśnienia, zaworach awaryjnych i ciśnieniowych w j. polskim,

f. inne: 

- dostawa oraz instalacja na miejscu u klienta, 

- łatwa obsługa komory, 

- przeszkolenie kadry (min. 2 osób), 

- instrukcja, 

- karta gwarancyjna w j. polskim, 

- szybki serwis – do 24h od powstania awarii.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 3 lata– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

2) udokumentowane referencje z minimum 5 miejsc,

3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Urządzenie zostanie dostarczone do dnia  08.05.2023.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2 a także referencje z minimum 5 miejsc.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin.

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę należy  złożyć do dnia  05.05.2023 do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie do wydruku

 

 Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konin, dn. 20.04.2023r.
 
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE
Zakupu urządzenia do masażu membranowego W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21
 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 
1. Zamawiający: 
Fundacja „Mielnica” 
ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
 
2. Opis przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzenia do masażu membranowego na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.
 
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Urządzenie zawiera:
1) Urządzenie wyposażone w 12 dysz TAK
2) Urządzenie posiada 6 stref masujących TAK
3) Urządzenie posiada regulację temperatury wody oraz podtrzymywanie temperatury podczas zabiegu TAK
4) Urządzenie posiada co najmniej 6 wbudowanych programów regulujących przebieg masażu TAK
5) Urządzenie umożliwia pracę wszystkich dysz jednocześnie TAK
6) Możliwość ustawienia i zapisania programów użytkownika TAK
7) Urządzenie nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej TAK
8) Posiada dotykowy, kolorowy panel sterujący TAK
9) Urządzenie posiada podświetlenie LED u podstawy TAK
10) Wielokrotne użycie czynnika masującego, nie wymaga usunięcia wody po wykonanym zabiegu TAK
11) Regulacja temperatury w zakresie przynajmniej 30⁰-40⁰C TAK
12) Możliwość ustawienia czasu zabiegu w zakresie przynajmniej 1-25 min TAK
13) Możliwość pracy ciągłej, dzięki systemowi chłodzeniaTAK
14) Możliwość ustawienia intensywności zabiegu TAK
15) Zintegrowany system audio umożliwiający podłączenie zewnętrznego źródła audio za pomocą technologii Bluetooth lub MiniJack (OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA) TAK
16) System prepaid: karty, czytnik, oprogramowanie, urządzenie do programowania kart (OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ WYPOSAŻENIA) TAK
17) Pojemność łóżka – Max 220 L TAK 
18) Pobór mocy - Max. 3,6 kW TAK
19) Wymiary - Max. 240x115x70 cm TAK 
20) Masa - Max. 200 kg bez wody TAK 
21) Gwarancja min. 24 miesiące TAK 
 
4. Informacje ogólne:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 3 lata– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),
2) udokumentowane referencje z minimum 2 miejsc,
3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .
 
5. Termin realizacji zamówienia:
Urządzenie zostanie dostarczone do dnia  20.05.2023.
 
6. Miejsce realizacji usług: 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
 
7. Kryterium oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
cena: waga kryterium – 100%
 
8. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
2) Oferta winna być podpisana. 
3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 
5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2 a także referencje z minimum 2 miejsc.
6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.
7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.
 
9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin.
Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ofertę należy  złożyć do dnia  28.04.2023 do godz. 9.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 
 
Załącznik:
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Konin, dn. 20.04.2023r.
 
ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE
Zakupu platformy stabilometrycznej z oprogramowaniemi osprzętem W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21
 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 
1. Zamawiający: 
Fundacja „Mielnica” 
ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
 
2. Opis przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup platformy stabilometrycznej z oprogramowaniem i osprzętem na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.
 
3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
Urządzenie zawiera:
Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem
1) Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą Tak
2) Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym. Tak
3) Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB. Tak
4) Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników. Tak
5) Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn. Tak
6) Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”. Tak
7) Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi:
Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach, odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość.
Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie.
Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący.
Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała. Tak
8) Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności. Tak
9) Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów. Tak
10) Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych. Tak
11) Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń. Tak
12) Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows. Tak
13) Kartoteka pacjenta. Tak
14) Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo. Tak
15) Max wymiary platformy: 55x55cm, wysokość 6,5cm (+/- 5%). Tak
16) Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB. Tak
17) Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB. Tak
18) Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta. Tak
19) Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm].  (+/- 5%). Tak
 
4. Informacje ogólne:
O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:
1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 3 lata– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),
2) udokumentowane referencje z minimum 2 miejsc,
3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
 
5. Termin realizacji zamówienia:
Urządzenie zostanie dostarczone do dnia  20.05.2023.
 
6. Miejsce realizacji usług: 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
 
7. Kryterium oceny ofert.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:
cena: waga kryterium – 100%
 
8. Sposób przygotowania oferty.
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 
2) Oferta winna być podpisana. 
3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 
4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 
5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2 a także referencje z minimum 2 miejsc.
6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.
7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.
 
9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin.
Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Ofertę należy  złożyć do dnia  28.04.2023 do godz. 9.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 
 
Załącznik:
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konin, dn. 13.04.2023r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Zakupu przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest przenośnej komory tlenowo hiperbarycznej na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Urządzenie zawiera:

a. 2 – osobowa, przenośna komora tlenowa hiperbaryczna, o miękkich ściankach w której można przyjąć pozycję leżącą,

b. ciśnienie robocze komory minimum 1.3 ATA, 

c. komora ma być przeznaczona do użytku wewnętrznego w ramach terapii tlenowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w związku z czym musi do niej wejść dorosły z dzieckiem;

d. dane techniczne: 

- długość minimum 220 cm, maksimum 250 cm 

- średnica minimum 90 cm, maksymalnie 110 cm 

e. wyposażenie:

- posiadający własną niezależną obudowę koncentrator tlenu o wydajności min. 10 l/min 

- bezolejowa sprężarka o wydajności min 90 l/min podczas pracy na ciśnieniu 1.3 ATA,

- manometr wewnętrzny oraz zewnętrzny,

- co najmniej dwa awaryjne zawory bezpieczeństwa z możliwością szybkiego otwarcia poprzez wciśnięcie przez osobę przebywającą w środku komory,

- możliwość dostarczania tlenu przez maseczkę oraz rurki do nosowe,

- zestaw 50 maseczek,

- minimum 7 okien dla zmniejszenia  poczucia klaustrofobii,

- system komunikacji radiowej,

- zewnętrzna barierka wykonana ze stali nierdzewnej wraz z wykonanym z drewna stopniem ułatwiająca bezpieczne wchodzenie i wychodzenie

- łatwy w dezynfekcji materac z 2 wymiennymi nakładkami ułatwiającymi dezynfekcję,

- oznaczenia na komorze, zaworach do regulacji ciśnienia, zaworach awaryjnych i ciśnieniowych w j. polskim,

f. inne: 

- dostawa oraz instalacja na miejscu u klienta, 

- łatwa obsługa komory, 

- przeszkolenie kadry (min. 2 osób), 

- instrukcja, 

- karta gwarancyjna w j. polskim, 

- szybki serwis – do 24h od powstania awarii.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 3 lata– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

2) udokumentowane referencje z minimum 5 miejsc,

3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Urządzenie zostanie dostarczone do dnia  08.05.2023.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2 a także referencje z minimum 5 miejsc.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin.

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ofertę należy  złożyć do dnia  20.04.2023 do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, dn. 22.11.2022r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Zakupu urządzenia do terapii EMS Electrical Muscle Stimulation (elektryczna stymulacja mięśni)

W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0031/21

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający: 

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzenia do terapii EMS Electrical Muscle Stimulation (elektryczna stymulacja mięśni) na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Urządzenie zawiera:

- panel sterujący,

- obudowa do panelu,

- konektor wraz z baterią zasilającą,

- 3 stroje treningowe studio wraz z pasami treningowymi z mocowaniem do konektora (w dowolnych rozmiarach od XXXS do XXL),

- 3 bielizny treningowe wykonane z najwyższej jakości materiału (w dowolnych rozmiarach od XXS do XXXL),

- preparat do dezynfekcji stroju,

- spryskiwacz

- szkolenie z wdrożenia urządzenia,

- dostęp do platformy on-line

- dostęp do aktualizacji oprogramowania,

- 24 miesięczną gwarancję na panel sterujący, podstawę stojącą ,konektor z wyłączeniem baterii zasilającej, elektrody.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia min. 1 rok– weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

2) Nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Urządzenie zostanie dostarczone do dnia 13.01.2023r.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8 Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży do lat 18: ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

Ofertę należy  złożyć do dnia 30.11.2022r. do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konin, dn. 01.12.2022r.

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA zakup urządzenia do terapii EMS Electrical Muscle Stimulation (elektryczna stymulacja mięśni) W RAMACH PROJEKTU  „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego ”  nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21.

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku do wydruku

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica