ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Tytuł projektu: "PrzySTAŃ" Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych Powiatu Konińskiego

Nr projektu: FEWP.06.13-IZ.00-0056/23


W ramach realizacji projektu zaplanowano poniższe działania:

 1. Przygotowanie i utrzymanie infrastruktury do realizacji kompleksowego programu usług społeczno-zdrowotnych w społeczności lokalnej.

 2. Wdrażanie kompleksowego programu usług społeczno-zdrowotnych (świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, środowiskowych, prawniczych, fizjoterapeutycznych, psychologicznych, terapeutycznych i innych usług wg potrzeb uczestników projektu).

 3. Realizacja usług wytchnieniowych w formie krótkookresowych pobytów dziennych w Dziennym Klubie.

 4. Realizacja usług wytchnieniowych w formie krótkookresowego pobytu całodobowego w mieszkaniu wspomaganym.

 5. Wdrażanie kompleksowego programu usług wsparcia dla opiekunów faktycznych uczestników projektu (wsparcie pracownika socjalnego, pedagoga, specjalistów w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami).


Grupa docelowa projektu:

 1. 300 dzieci i młodzieży z deficytami zdrowotnymi

 2. 120 osób z niepełnosprawnościami

 3. 150 opiekunów faktycznych uczestników projektu


Cel projektu:


Zwiększenie dostępu do skoordynowanego terytorialnie kompleksowego programu świadczenia wysokiej jakości, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych realizowanych w społeczności lokalnej dla 300 dzieci i młodzieży z deficytami zdrowotnymi, 120 osób z niepełnosprawnościami, a także ich 150 opiekunów faktycznych zamieszkałych na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego w okresie 01.12.2023 - 31.12.2026 poprzez redukcję barier i braków związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych w Centrum Usług Opiekuńczo-Zdrowotnych, w Dziennym Klubie, Mieszkaniu Wspomaganym oraz poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej.


Rezultaty projektu:

 • 420 osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej

 • 150 opiekunów uczestników projektu objętych wsparcie

 • 9 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej


Wartość projektu: 5 095 410,87zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 3 566 787,60zł

Kontakt: tel. 690 880 816

 

https://www.facebook.com/people/%C5%9Arodowiskowe-Centrum-Zdrowia-Psychicznego-Mielnica/100085941871528/