ZnakUniiEuropejskiejLogo 04otwiera się w nowym oknie

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

 

Tytuł projektu: „Akcja AKTYWIZACJA”

Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0140/22

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, Osi Priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.1. Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe.

 

Okres realizacji: 01.09.2022 - 31.08.2023

 Wnioskodawca: Fundacja „Mielnica”

Partner: Powiat Koniński 

 

Wartość projektu: 997 228,75zł

Wartość dofinansowania: 847 644,43zł

 

Cel projektu: aktywizacja społeczno-zawodowa osób biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub z wykluczeniem społecznym zamieszkujących wybrane obszary subregionu konińskiego w województwie wielkopolskim. 

Wsparciem w postaci indywidualnego doradztwa, szkoleń i staży objętych zostanie objętych min. 80 osób z niepełnosprawnościami.

plakat akcja aktywizacja
Previous Next Play Pause
1

 

Formularz rekrutacyjny uczestnika projektu

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, dn. 24.03.2023r.

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA poradnictwo psychologiczne W RAMACH PROJEKTU  „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

FUNDACJA "MIELNICA" UL. SZPITALNA 43, 64-504 Konin - Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poradnictwo psychologiczne o wartości szacunkowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie 27 300,00 złotych brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym rozeznaniu rynku. 

Zamawiający w celu ustalenia poziomu wynagrodzenia dostarczył rozeznanie rynku osobiście do następujących osób (potwierdzenia wysłania wiadomości stanowią załącznik do niniejszej notatki):

1. Dominika Sobczyk-Lisiecka

2. Joanna Grochowska-Ludzkowska

3. Anna Błaszczyk

 

Rozeznanie rynku w dniu 16.03.2023 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (print screen ze strony stanowi załącznik do niniejszej notatki). 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty:

1. Dominika Sobczyk-Lisiecka – 130,00 zł.

2. Joanna Grochowska-Ludzkowska – 160,00 zł.

3. Anna Błaszczyk – 140,00 zł.

 

Dnia 24.03.2023 r. Zamawiający dokonał oceny ofert (załącznik - karty oceny ofert)  wg. kryteriów określonych w załączonym rozeznaniu rynku.

1. Dominika Sobczyk-Lisiecka – 100 %

2. Joanna Grochowska-Ludzkowska – 81,25 %

3. Anna Błaszczyk – 92,86 %

 

Zamawiający postanowił zawrzeć umowę na poradnictwo psychologiczne z P. Dominiką Sobczyk-Lisiecką,  która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. 

 

Protokół zawiera następujące załączniki:

1. Treść rozeznania rynku;

2. Potwierdzenie dostarczenia rozeznania rynku;

3. Oferty złożone w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;

4. Dowód publikacji rozeznania rynku na stronie internetowej (print screen).

 

W załączeniu notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na poradnictwo psychologiczne - II

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, dn. 16.03.2023r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Wynagrodzenie psychologa

W RAMACH PROJEKTU  „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający: 

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie psychologa w ramach projektu „Akcja AKTYWIZACJA”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE będzie miało na celu przełamywanie wewnętrznych lęków oraz barier. Psycholog pomoże w nauce kontroli nad stresem i emocjami. Zdiagnozuje też i wyeliminuje/ załagodzi deficyty intrapsychiczne dzięki czemu uczestnicy projektu będą dążyć do lepszego poznania siebie oraz osiągnięcia satysfakcji i samoakceptacji poprzez większe zaangażowanie w działania projektowe - 70os. x 3h = 210h.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) wykształcenie wyższe psychologiczne i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia usługi

2) posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i wykonał w sposób należyty obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w wymiarze 300h – weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Usługi, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą od 03.2023 r. do 04.2023 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zadania w przypadku zmiany okresów realizacji projektu.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Subregion koniński

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia, oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: Fundacja „Mielnica”,  ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

Ofertę należy  złożyć do dnia  24.03.2023 do godz. 9.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, dn.  14.12.2022r.

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA poradnictwo psychologiczne

W RAMACH PROJEKTU „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

 FUNDACJA "MIELNICA" UL. SZPITALNA 43, 64-504 Konin  - Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poradnictwo psychologiczne o wartości szacunkowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie 31.200,00 złotych brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym rozeznaniu rynku. 

Zamawiający w celu ustalenia poziomu wynagrodzenia dostarczył rozeznanie rynku osobiście do następujących osób (potwierdzenia wysłania wiadomości stanowią załącznik do niniejszej notatki):

1. Kamila Wojtasik-Żyża

2. Joanna Grochowska-Ludzkowska

3. Anna Błaszczyk

 

Rozeznanie rynku w dniu 05.12.2022r. zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (printscreen ze strony stanowi załącznik do niniejszej notatki).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty:

1. Kamila Wojtasik-Żyża – 130,00 zł.

2. Joanna Grochowska-Ludzkowska – 160,00 zł.

3. Anna Błaszczyk – 140, 00 

 

Dnia 14.12.2022r. Zamawiający dokonał oceny ofert (załącznik - karty oceny ofert)  wg. kryteriów określonych w załączonym rozeznaniu rynku.

 

Zamawiający postanowił zawrzeć umowę na poradnictwo psychologiczne z P. Kamilą Wojtasik-Żyża,  która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. 

 

W załączeniu NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA poradnictwo psychologiczne

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konin, dn. 28.12.2022r.

 

NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy W RAMACH PROJEKTU  „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

FUNDACJA "MIELNICA" UL. SZPITALNA 43, 64-504 Konin - Zamawiający, w związku z realizacją projektu „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwrócił się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy o wartości szacunkowej wskazanej we wniosku o dofinansowanie 46 000,00 złotych brutto. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym rozeznaniu rynku. 

 

Zamawiający w celu ustalenia poziomu wynagrodzenia dostarczył rozeznanie rynku osobiście do następujących osób (potwierdzenia wysłania wiadomości stanowią załącznik do niniejszej notatki):

1. Zbigniew Prałat

2. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Gruchalski

3. Elbrus Patrycja Tarnas

 

Rozeznanie rynku w dniu 20.12.2022 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (print screen ze strony stanowi załącznik do niniejszej notatki). 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty:

1. Zbigniew Prałat

2. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Gruchalski

3. Elbrus Patrycja Tarnas

 

Dnia 28.12.2022 r. Zamawiający dokonał oceny ofert (załącznik - karty oceny ofert)  wg. kryteriów określonych w załączonym rozeznaniu rynku.

 

Zamawiający postanowił zawrzeć umowę na doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy z Kancelarią Radcy Prawnego Marek Gruchalski,  która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zadania. 

 

W załączeniu NOTATKA Z PRZEPROWADZONEGO ROZEZNANIA RYNKU NA doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konin, dn. 20.12.2022r. 

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

W RAMACH PROJEKTU „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający: 

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy w ramach projektu „Akcja AKTYWIZACJA”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

A) Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu - wsparcie: 80os. x 2h = 160h

B) Pośrednictwo pracy - Pośrednik dostarczał będzie uczestnikom projektu ok. 3-5 ofert pracy zgodne z posiadanymi kompetencjami oraz doświadczeniem. Pośrednictwo pobudzało będzie uczestników projektu do samodzielnego działania i poszukiwania pracy, stymulując uczestników projektu do wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie szkolenia z zakresu poszukiwania pracy. Dzięki temu zostaną wzmocnione umiejętności nabyte we wcześniejszych etapach projektu, co przyczyni się do ich utrwalenia - wsparcie: 80os. x 3h = 240h

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) posiada wykształcenie wyższe / zawodowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia usługi 

2) podmiot, który będzie świadczył usługi zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 i 1070) będzie wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

3) posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i wykonał w sposób należyty obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w wymiarze 300h – weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

4) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

5) deklaruje pozostawanie w dyspozycyjności względem Zamawiającego w okresie realizacji Umowy, co oznacza:

- realizację przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu. 

- akceptację udzielania doradztwa i pośrednictwa w godzinach 8:00-15:00 we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność).  

- zaangażowanie w realizację projektu w wymiarze ……. godz. miesięcznie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Usługi, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą od:

- Doradztwo zawodowe 12.2022-03.2023 r.

- Pośrednictwo pracy 12.2022-08.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zadania w przypadku zmiany okresów realizacji projektu.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Subregion koniński

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

1. Kryterium nr 1: Cena (C): waga kryterium – 60% (60pkt)

2. Kryterium nr 2: Potencjał kadrowy (D) – waga kryterium - 20% (20pkt)

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za dysponowanie osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i wykonał w sposób należyty obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w wymiarze 300h: 

1) 1 osoba - 10 punktów – (dysponowanie 1 osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego i w pośrednictwie pracy, wykazane na podstawie załączonych do oferty: CV, referencji itp, świadczonego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym min. dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych)

2) 2 osoby i więcej – 20 punktów - (dysponowanie 2 osobami lub więcej posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego i w pośrednictwie pracy, wykazane na podstawie załączonych do oferty: CV, referencji itp, świadczonego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym min. dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, niepełnosprawnych)

3. Kryterium nr 3: Elastyczność (E) –  20% (20 pkt)

Oferent, który wskaże dyspozycyjność na poziomie:

- 8 godzin w tygodniu, w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00-15:00 -  0 pkt

- od 9 do 10 (włącznie) godzin tygodniu, w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00-15:00 -- 10 pkt. 

- powyżej 10 godzin w tygodniu, w dni robocze w godzinach pomiędzy 8:00-15:00 - 20 pkt. 

 

Końcowa ocena danej oferty będzie dokonywana wg wzoru: 

O= C + D +E, gdzie: 

O – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę; 

C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 1 

D - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 2 

E - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium nr 3 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych (max 100 pkt.) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (O). 

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1.Ofertę można przesłać pocztą kurierem lub osobiście na adres: 

Fundacja „Mielnica”,  ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

Ofertę należy  złożyć do dnia  27 grudnia 2022r. do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Konin, dn. 05.12.2022r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

W RAMACH PROJEKTU  „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający: 

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy w ramach projektu „Akcja AKTYWIZACJA”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

A) Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu - wsparcie: 80os. x 2h = 160h

B) Pośrednictwo pracy - Pośrednik dostarczał będzie uczestnikom projektu ok. 3-5 ofert pracy zgodne z posiadanymi kompetencjami oraz doświadczeniem. Pośrednictwo pobudzało będzie uczestników projektu do samodzielnego działania i poszukiwania pracy, stymulując uczestników projektu do wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie szkolenia z zakresu poszukiwania pracy. Dzięki temu zostaną wzmocnione umiejętności nabyte we wcześniejszych etapach projektu, co przyczyni się do ich utrwalenia - wsparcie: 80os. x 3h = 240h

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) posiada wykształcenie wyższe / zawodowe i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia usługi 

2) podmiot, który będzie świadczył usługi zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 i 1070) będzie wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 

3) posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i wykonał w sposób należyty obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w wymiarze 300h – weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

4) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

 

5. Termin realizacji zamówienia:

Usługi, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą od:

- Doradztwo zawodowe 11.2022-03.2023 r.

- Pośrednictwo pracy 11.2022-08.2023 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zadania w przypadku zmiany okresów realizacji projektu.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Subregion koniński

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Fundacja „Mielnica”,  ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

Ofertę należy  złożyć do dnia 13.12.2022r. do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU DORADZTWO ZAWODOWE... Z DNIA 05.12.2022r. ANULOWANA

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konin, dn. 05.12.2022r.

 

ROZEZNANIE RYNKU DOTYCZĄCE

Wynagrodzenie psychologa

W RAMACH PROJEKTU  „Akcja AKTYWIZACJA” nr RPWP.07.01.02-30-0140/22

 

Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

1. Zamawiający: 

Fundacja „Mielnica” 

ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

2. Opis przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie psychologa w ramach projektu „Akcja AKTYWIZACJA”.

 

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE będzie miało na celu przełamywanie wewnętrznych lęków oraz barier. Psycholog pomoże w nauce kontroli nad stresem i emocjami. Zdiagnozuje też i wyeliminuje/ załagodzi deficyty intrapsychiczne dzięki czemu uczestnicy projektu będą dążyć do lepszego poznania siebie oraz osiągnięcia satysfakcji i samoakceptacji poprzez większe zaangażowanie w działania projektowe - 80os. x 3h = 240h.

 

4. Informacje ogólne:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące kryteria dostępu:

1) wykształcenie wyższe psychologiczne i/lub certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia usługi

2) posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i wykonał w sposób należyty obowiązki w danej dziedzinie w przeciągu dwóch lat w wymiarze 300h – weryfikowane na podstawie oświadczenia (załącznik nr 3),

3) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym .

5. Termin realizacji zamówienia:

Usługi, o których mowa w pkt. 3 realizowane będą od 11.2022 r. do 04.2023 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zadania w przypadku zmiany okresów realizacji projektu.

 

6. Miejsce realizacji usług: 

Subregion koniński

 

7. Kryterium oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny:

cena: waga kryterium – 100%

 

8. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. 

2) Oferta winna być podpisana. 

3) Podana w formularzu „OFERTA” cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane 

z realizacją usługi i nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

4) Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto. 

5) Ponadto oferta powinna zawierać dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia, oświadczenie o doświadczeniu Załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań Załącznik nr 2.

6) Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie podlegają ocenie.

7) Oferty złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

1. Ofertę można przesłać pocztą lub kurierem na adres: 

Fundacja „Mielnica”,  ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin

 

Ofertę należy  złożyć do dnia 13.12.2022r. do godz. 15.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, do negocjacji warunków przy wyborze oferty, a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

Rozeznanie rynku do wydruku

 

Załącznik:

1. Wzór formularza „OFERTA“

2. Oświadczenie o braku powiązań

3. Oświadczenie o kwalifikacjach

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica