1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pani/Pana danych osobowych jest  Fundacja „Mielnica” z siedzibą w Koninie przy ul. Szpitalnej 43, 62-504 Konin. KRS 0000035780, NIP 6650003265, REGON 001397442.

 

2. W celu skontaktowania się z Administratorem Danych prosimy o: przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres tj.: 62-504 Konin, ul. Szpitalna 43 lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 63 244-22-55.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych oraz w materiałach promujących Fundację „Mielnica” w Koninie np. wydawnictwa, gazetki, ulotki, prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas organizowanych imprez oraz na stronie internetowej www.mielnica.org.pl - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),, Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511). Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych, z których wynikają zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ustawy i rozporządzenia, z których wynikają zadania z dziedziny ubezpieczeń społecznych lub zabezpieczenia społecznego.

 

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w realizowanych zadaniach statutowych Fundacji „Mielnica” w celu zawarcia umowy, rejestracji, sprawozdawczości oraz ewaluacji realizowanych projektów.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych w Fundacji „Mielnica”.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj.: (prawa do bycia zapomnianym) Administrator Danych usunie dane osobowe Pani/Pana w przypadku gdy: dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane, cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania, został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy i niezgodny z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja wprowadzona przez Marek Bartosik Fundacja Mielnica