PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

Klub Środowiskowy Fundacji Mielnica

 

Klub Środowiskowy Fundacji Mielnica realizowany był w okresie od 2000 roku do 31 marca 2016 roku..Możliwość realizacji tego zadania istniała dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Klubu było prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Konina i okolicznych gmin. 

Siedzibą Klubu były pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica przy ulicy Zagórowskiej 3a w Koninie, które mieszczą się w budynku przekazanym Fundacji Mielnica przez Zarząd Miasta Konina. 

Zajęcia w Klubie Środowiskowym umożliwiały wykorzystanie dobrze wyposażonej bazy lokalowej przez osoby niepełnosprawne popołudniami. Było to dla nas ogromnie ważne, bowiem wiemy, znając środowisko osób niepełnosprawnych, jak potrzebne są miejsca, w których można skorzystać z terapii i uzyskać porady.

W latach 2002 - 2009 dzięki  Miejskiemu Programowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udało się objąć terapią psychoedukacyjną osoby niepełnosprawne z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną.

Od 01 kwietnia 2013r. proponowaliśmy dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych w wieku 7-35 lat różne formy zajęć terapeutyczno – aktywizujących:

zajęcia socjoterapeutyczne (arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia)

zajęcia aktywizujące (rękodzieło artystyczne, informatyka)

zajęcia z fizjoterapeutą (kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna)

Głównym celem Klubu Środowiskowego było: zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, usprawnianie poprzez zajęcia z fizjoterapeutą, podniesienie świadomości społeczeństwa, wdrażanie do efektywnego spędzania czasu wolnego.

 

Projekt współfinansowany był ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

„Centrum Wolontariatu”

 

W latach 2001 – 2003 Fundacja Mielnica realizowała projekt pt. „Centrum Wolontariatu”, które skupiało w swych kręgach ponad 100 wolontariuszy - uczniów, absolwentów szkół oraz osób aktywnych zawodowo, którzy w ramach wolnego czasu, nieodpłatnie nieśli pomoc podopiecznym Fundacji Mielnica - osobom niepełnosprawnym i potrzebującym, zdobywając jednocześnie nowe doświadczenia i umiejętności w kontaktach z niepełnosprawnymi.

 

 

„Komunikacja bez Barier”

 

W latach 2006 - 2008 Fundacja Mielnica organizowała bezpłatne szkolenia dla tłumaczy języka migowego pt. „Komunikacja bez barier”. Szkolenia skierowane były do pracowników urzędów, szpitali, instytucji - MOPR, PCPR, służb i kadry Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, potencjalnych pracodawców i ich współpracowników zatrudniających osoby niesłyszące oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób, u których głuchota nastąpiła w okresie pełnoletności.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

„Świadomi Zagrożeń”

 

W latach 2007 - 2008 Fundacja Mielnica organizowała bezpłatne szkolenia z zakresu I pomocy pt. „Świadomi zagrożeń” skierowane do pracowników, wolontariuszy opiekujących się osobami niepełnosprawnymi oraz rodzin osób niepełnosprawnych.

 

Celem szkolenia było przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do samodzielnego udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

„Klub Środowiskowy Szansą na Aktywność Zawodową i Społeczną Osób Niepełnosprawnych”

 

W latach 2010 - 2012 Fundacja Mielnica realizowała projekt „Klub Środowiskowy Szansą na Aktywność Zawodową i Społeczną Osób Niepełnosprawnych”.

 

W ramach Klubu trzy razy w tygodniu odbywały się zajęcia dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z terenu powiatu i miasta Konina.

 

Proponowaliśmy różnorodne formy pracy w ramach zajęć socjoterapeutycznych (terapia zajęciowa, psychoterapia), zajęć aktywizujących (rękodzieło artystyczne, informatyka, fotografia i wideofilmowania), zajęć z fizjoterapeutą (kinezyterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, masaż). Można było skorzystać z porad psychologa, logopedy, pracownika socjalnego oraz doradcy zawodowego.

 

Celem Klubu było zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób niepełnosprawnych, zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, usprawnienie poprzez zajęcia z fizjoterapeutą oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Mała Galeria - wystawa prac podopiecznych

 

Projekt był realizowany w latach 2009 - 2012. Mała Galeria - wystawa prac (osób niepełnosprawnych) podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koninie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka w Koninie mieszcząca się przy Sklepie Chemicznym przy ul. Szpitalnej 43 w Koninie prowadzonym przez Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica.

 

Wystawione prace można było zakupić w/w Galerii z przeznaczeniem na prezent, podarunek, w formie podziękowania dla bliskiej osoby, znajomych, przyjaciół.

 

Sprzedaż prac była w formie zbiórki publicznej wydanej przez Prezydenta Miasta Konina w postaci zbiórki ofiar do skarbon kwestarskich.

 

Dochód ze sprzedaży prac był przeznaczony na integrację społeczną uczestników w/w placówek prowadzonych przez Fundację Mielnica w Koninie.

 

Projekt został zakończony z powodu likwidacji sklepu ze względu na rozbiórkę części budynku należącej do Miasta Konina i rozbudowy ronda przy ul. Szpitalnej w Koninie.

 

 

Świetlica Integracyjna w Zygmuntowie

 

Projekt realizowany w latach 2012-2014. Świetlica Integracyjna była placówką wsparcia dziennego dla dzieci i rodzin tego wsparcia potrzebujących. Stworzona została wewspółpracy z gminą Skulsk, by przeciwdziałać nietolerancji, sytuacjom wykluczenia i alienacji wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy. Skonfrontowanie dzieci zdrowych i sprawnych z niepełnosprawnością, słabością ich rówieśników to podjęcie walki z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami myślowymi.

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica