1920x500-crop-90-bannerall

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP

 Do pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ

przystąpił Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej

 

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI

- narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

 

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowych propozycji modyfikacji istniejących oraz wdrożenia nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wspierających niezależne życie tych osób w społeczeństwie.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 33 046 243,49 zł.

Projekt: „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” ma na celu przygotowanie kompleksowych propozycji udoskonalenia aktualnych oraz wdrożenia nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ma to służyć zapewnieniu możliwie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, podniesieniu jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej, jak również wypracowaniu, przetestowaniu, wdrożeniu i upowszechnieniu standardu usług asystenckich udzielanych osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt adresowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia, a także instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja projektu umożliwi dokonanie szczegółowej analizy obecnego systemu wspierania oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Wszelkie działania mają być zgodne z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 

Cały projekt podzielony został na 7 etapów:

1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

2. Przygotowanie propozycji zmian w zakresie modyfikacji istniejących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

3. Konsultacje społeczne zaproponowanych zmian.

4. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów.

5. Modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

6. Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań.

7. Opracowanie ostatecznego kształtu proponowanych zmian.

 

 

Informacja wprowadzona przez: Marek Bartosik Fundacja Mielnica